Financieel verslag 2021


Vorige

Staat van baten & Lasten diaconie 2021
Baten
Collecten kerkdiensten & giften40.704
Deel netto opbrengst kerktelefoon1.306
Renten0
Nalatenschappen0
Totaal baten42.010
Lasten
Verleende bijstand / kosten / giften42.481
Voordelig / Nadelig saldo-471

Staat van baten & Lasten kerk 2021

Baten
Bijdragen gemeenteleden50.225
Renten en overige inkomsten9
Nalatenschappen0
Totaal baten50.234
Lasten
Honoraria en vergoedingen15.883
Huisvestingskosten incl. afschrijvingskosten22.693
Overige kosten10.690
Afdrachten en giften aan derden2.056
Totaal lasten51.322
Nadelig saldo-1.088