ANBI Toelichting


Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht

Naam 

De naam van ons Kerkgenootschap is zoals hierboven aangegeven. 

RSIN / Fiscaal nummer 

002826501

Contactgegevens Scriba: Van Polanenstraat 92, 3341 GR Hendrik-Ido-Ambacht. Bezoekadres: Onderdijkserijweg 214, 3341 BP Hendrik-Ido-Ambacht.

Doelstelling van onze gemeente

Artikel 3 van de statuten zegt:

Het doel is de prediking van Gods Woord tot uitbreiding van Gods Koninkrijk tot de ere Gods, in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede de uitoefening van diaconale taken.

Daarom worden er kerkdiensten belegd. Twee keer per zondag, in principe iedere donderdagavond, op elke kerkelijke feestdag, bid- en dankdag, oud- en nieuwjaarsdag, bij trouwerijen en begrafenissen. Daarnaast wordt op maandagavond en zaterdagmorgen catechetisch onderwijs gegeven aan de jeugd van de gemeente. De kerkenraadsleden leggen in de winterperiode huisbezoeken af en waar nodig ziekenbezoeken, alsmede pastorale bezoeken zowel gevraagd (als daar behoefte toe is) en niet gevraagd. Daarnaast bezoeken kerkenraadsleden de zieken en ouden van dagen (van 80 jaar en ouder op of na hun verjaardag). Daartoe is de gemeente in wijken verdeeld. Elk kerkenraadslid krijgt elk jaar een andere wijk toegewezen.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan inzake doelstelling  Geheel volgens de doelstelling (zie boven).

Bestuur van onze gemeente

De ambten binnen kerkenraad (bestuur):

 • Predikant, deze gaat voor in de kerkdiensten en doet het pastorale ambtelijke werk. Momenteel is onze gemeente vacant.
 • Ouderlingen, toezicht op prediking ter ondersteuning van de predikant, doen eveneens pastoraal werk.
 • Diakenen, ondersteunen van gemeenteleden met noden met de daarbij behorende pastorale arbeid.

Functies binnen kerkenraad (bestuur)

 • Voorzitter
 • Scriba
 • Penningmeester kerk, beheert de financiën van de kerk.
 • Penningmeester diaconie, beheert de financiën van de diaconie.

Beheer financiële zaken kerk:

Door penningmeester kerk (lid van de kerkenraad).

Beleidsplan financiële zaken kerk

 • De penningmeester kerk legt halfjaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad. 
 • Jaarlijks worden de balans en de staat van baten en lasten met de daaraan ten grondslag liggende bescheiden van de Kerk ter controle voorgelegd aan een lid van de kerkelijke gemeente. 
 • Vervolgens worden de financiële zaken besproken in de manslidmaten-vergadering.
 • Er worden geen gelden belegd in een fonds.

Beloningsbeleid van de gemeente

De kerkelijke gemeente heeft geen personeel in loondienst.

 • De kerkenraadsleden ontvangen aan het einde van het jaar een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • De beide kosters en hun echtgenotes ontvangen voor hun diensten per kwartaal een bedrag binnen de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. De echtgenotes maken, met hulp van een aantal vrijwilligers uit de gemeente, het kerkgebouw schoon.
 • De organisten ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming voor aanschaf van muziekstukken en dergelijke.
 • Degenen die vrijwilligerswerk doen zoals: kerkblad verzorgen, bezoeken van eenzamen, hulpverlening waar nodig in de gezinnen, tuinonderhoud, EHBO-ploeg e.d. ontvangen jaarlijks een boekenbon.

Wijze waarop de kerk gelden verwerft

 • Collecten tijdens de kerkdiensten.
 • Ontvangen giften per kas of per bank.
 • Er worden collectebusjes uitgezet bij personen die meeluisteren via de draadloze kerktelefoon. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd. De inhoud wordt, na aftrek van kosten, gelijkelijk verdeeld over kerk en diaconie.
 • Renten op het spaartegoed.

Besteding van het vermogen

De diaconale kas is bedoeld voor personen of gezinnen van eigen gemeente welke financiële steun nodig hebben in bijzondere moeilijke omstandigheden. Jaarlijks wordt door de kerkenraad besloten welke bedragen aan welke (ANBI) instellingen worden geschonken.

Beheer financiële zaken Diaconie

Door penningmeester Diaconie (lid van de kerkenraad).  

Beleidsplan financiële zaken Diaconie

De penningmeester Diaconie legt halfjaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad. Jaarlijks worden de balans en de staat van baten en lasten met de daaraan ten grondslag liggende bescheiden van de Diaconie ter controle voorgelegd aan de accountant van de kerkelijke gemeente. Vervolgens worden de financiële zaken besproken in de manslidmatenvergadering. Er worden geen gelden belegd in een fonds.

Beloningsbeleid van de Diaconie

De Diaconie heeft geen personeel in loondienst en verstrekt geen beloningen / kostenvergoedingen.  

Wijze waarop de Diaconie gelden verwerft

 • Collecten tijdens de kerkdiensten.
 • Ontvangen giften per kas of per bank.
 • Er worden collectebusjes uitgezet bij personen die meeluisteren via de draadloze kerktelefoon. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd. De inhoud wordt, na aftrek van kosten, gelijkelijk verdeeld over kerk en diaconie.
 • Renten op het spaartegoed.

 Overige activiteiten binnen de gemeente

De Commissie Kerkblad verzorgt de uitgave van een maandelijks kerkblad waarvoor een vrije gift wordt gevraagd.

De Bibliotheekcommissie beheert een boekenbestand voor het uitlenen aan de gemeenteleden.

De Vriendenkring Sodalitas organiseert voor jonge mensen diverse activiteiten en bijeenkomsten, die passen binnen de doelstelling van onze gemeente.