Financieel verslag 2020


Vorige

Staat van baten & Lasten diaconie 2020
Baten
Collecten kerkdiensten & giften42.108
Deel netto opbrengst kerktelefoon4.284
Renten6
Nalatenschappen0
Totaal baten46.398
Lasten
Verleende bijstand / kosten / giften50.367
Nadelig saldo-3.969

Staat van baten & Lasten kerk 2020

Baten
Bijdragen gemeenteleden56.440
Renten en overige inkomsten8
Nalatenschappen0
Totaal baten56.448
Lasten
Honoraria en vergoedingen14.253
Huisvestingskosten incl. afschrijvingskosten22.287
Overige kosten14.652
Afdrachten en giften aan derden4.942
Totaal lasten56.134
Voordelig saldo314